הוראות ביטול עסקה

1. ההתקשרות בין הצדדים תהיה בתוקף מרגע אישור/חתימת ההסכם על ידי הלקוח.

2. תוצרי השירותים של החברה מהווים “מידע” כהגדרתו בחוק המחשבים ו/או “טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן” כאמור בחוק הגנת הצרכן.

3. בדיקת זכאות להחזר מתחילה מרגע שהלקוח חתם על ההסכם ומסר לחברה צילום של ת”ז.

4. מרגע שחב’ ווינטקס החלה בבדיקה זכאות להחזר מס לגבי אחת מהשנים הקודמות לחתימת ההסכם, לא ניתן לקבל החזר תשלום עבור ביצוע בדיקה ראשונית לזכאות ולפתיחת תיק מייצג ע”ס 245 ₪ (כולל מע”מ). סכום זה לא יוחזר ללקוחות בשום מקרה.

5. לא ניתן לבטל הסכם ביחס לבקשות החזר שווינטקס התחילה לטפל בהן ו/או שהוגשו כבר לרשויות.

6. בכל עת ניתן לבטל הסכם ביחס לשנים שלגביהן טרם החל טיפול מצד ווינטקס. ביטול יהיה במסירת הודעת ביטול בכתב לחברה באחת מהדרכים הבאות:

בעל פה בטלפון: _______ או במשרדי החברה בכתובת הנ”ל.
בדואר רשום למשרדי החברה בכתובת הנ”ל.
בדואר אלקטרוני: ________________.
בפקסימיליה: _____________.
באינטרנט: ________________.

7. שימו לב – במקרה של ביטול עסקה, יפוי הכוח שנתן הלקוח לחב’ ווינטקס ו/או למי מטעמה בקשר להתקשרות שבין הצדדים יתבטל עד 30 ימים מקבלת ההחזר בפועל המגיע ללקוח, אם וככל שמגיע לו. מרגע ביטול יפוי הכוח, המשך ההתקשרות מול הרשויות, לרבות בנוגע לקבלת החזרים ו/או בנוגע למידע על החזרים, יהיו באחריותו המלאה והבלעדית של הלקוח, ובשום אופן לא באחריות ו/או בשליטת ו/או בייצוג ווינטקס ומי מטעמה. ביטול כאמור לא יגרע מזכותה של חב’ ווינטקס לתשלומים המגיעים לה לפי “הסכם התקשרות למתן שירותי החזרי מס” -> כאן.

8. אין בהוראות הנ”ל כדי לגרוע מכל זכות הנתונה לחברה על פי דין, וכן מזכותה לתבוע את נזקיה מהלקוח.

בדיקת זכאות ללקוחות חדשים
25
שנות ניסיון
מייצגים מורשים במס הכנסה וביטוח לאומי

מס’ מייצג
311191100
רשות המיסים המוסד לביטוח לאומי
מייצגים מורשים במס הכנסה