מדיניות פרטיות

1. מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתקנון אתר wintax.co.il והיא הסכם מחייב בין מפעיל האתר לבין הגולשים.

2. כתובות IP עוגיות (COOKIES) ונתוני שימוש אחרים: בכל שימוש באתר ו/או התקשרות עם צד ג’ מתבצע איסוף נתונים טכניים בנוגע לשימוש שנעשה בה, כגון: תאריך, שעה, סוג מערכת הפעלה, כתובות IP של גולשים, וכיוב’ פרטים, שהגולש עשוי לראות בהם מידע פרטי ו/או רגיש. בכפוף לתקנון ולהצהרת פרטיות זו, הנתונים הנ”ל נאספים למטרות פנימיות של המפעיל, כגון: ניהול מערכת, איזון עומס על שרתים, הפקת דוחות סטטיסטיים, ואיתור של פרטי גולש בנסיבות חריגות כאמור. חלק ממכשירי הקצה מאפשרים העברת נתונים כאמור באופן אוטומטי. הגולש רשאי לחסום העברת נתונים אלה, כולם או חלקם, אבל חסימה כזו עלולה לפגוע בחוויית השימוש באתר, להפריע לפעולת מאפיינים שונים בה או למנוע לחלוטין את השימוש באתר.

3. המפעיל עושה מאמצים כדי לשמור ולהגן עליהם פרטיותם של הגולשים.

4. גולשים רשאים להשאיר באתר פרטי ודרכי יצירת קשר. הגולש מאשר למפעיל (בעצמו ו/או באמצעות צד ג’) להשתמש במידע זה כדי לשלוח לגולש דבר פרסומת ו/או חומר שיווקי בכל עניין ובכל אחת מדרכי ההתקשרות הנ”ל, כולל בדואר אלקטרוני, בטלפון, בהודעת סמס, בווטסאפ ובכל אמצעי תקשורת אחר. ההסכמה תעמוד בתוקף עד שהגולש יודיע על ביטולה למפעיל בכל אחת מדרכי יצירת קשר עם המפעיל -> wintax.co.il/contacts/.

5. נקודת המוצא של כל גולש באתר צריכה להיות, שכל תוכן ונתונים שהוא מעלה עלולים להיות גלויים לצד ג’, וצד ג’ עלול לעשות בהם שימוש זדוני ו/או בהתאם להוראות כל דין ו/או תוך הפרת הוראות כל דין. בהתאם, על כל גולש באתר לנהוג במשנה זהירות בכל הנוגע לפרטיותו ולנתונים אודותיו והאחריות המלאה בקשר לאמור מוטלת על הגולש.

6. מוצהר בזאת מפורשות, כי המפעיל אינו אחראי ואינו יוצר מצג כלשהו באשר לאופן ולתנאים שבהם צד ג’ נוהג בכל מידע ופרטים שנמסרו לו מאת הגולש. גולש המוסר פרטים ומידע כאמור, עושה כן על אחריותו המלאה והבלעדית ולוקח סיכון מודע שהפרטים והמידע עלולים להגיע לידי גורמים שהוא אינו מעוניין בהם.

7. המפעיל רשאי לאגור ולהשתמש בנתונים בנוגע לגולשים, ובכלל זה דרכי התקשרות וכן כל פרט אחר המסופק על ידי צד ג’ שבאמצעותו גולש נרשם לאתר (כגון Facebook ו/או כל רשת חברתית אחרת עליה המפעיל יחליט מעת לעת).

8. מידע שגולש מעלה לאתר במהלך ו/או בקשר להתקשרות עם המפעיל ו/או עם צד ג’ עשוי להגיע לידיעתו של המפעיל, לרבות סוג המוצרים/השירותים שנרכשו וכן פרטי הרכישה וההתקשרות.

9. המפעיל ימנע מהעברה לצד ג’ של פרטים אישיים ו/או כל מידע אחר שנאספו ביחס לגולשים, אם וככל שאלה נאספו (להלן ביחד – “המידע”), למעט אם המידע נמסר לצורך, בין היתר, שיתופו עם צד ג’.

10. אם גולש נתן רשות להשתמש במידע לצורך שליחת דברי פרסומת ומודעות שיווקיות אליו – הגולש רשאי בכל עת להודיע למפעיל על רצונו לחדול מכך.

11. המפעיל עשוי לשתף מידע כאמור לאחר התממה/אנונימיזציה עם כל גורם המספק לאתר שירותים שונים, פלטפורמה טכנית, סליקה, עיצובים, קידום ושיווק, ועוד.

12. על אף אמור לעיל, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן, המפעיל רשאי, אך אינו חייב, להעביר את המידע באופן מלא ו/או חלקי, לפי נסיבות העניין:

12.1. הפרת תקנון השימוש ו/או ביצוע ו/או ניסיון לבצע הפרה לכאורה של הוראות התקנון ו/או כל דין.

12.2. קיימות הוראות דין המחייבות את המפעיל להעביר את המידע, באופן מלא או חלקי, לצד ג’ כלשהו, ו/או העברת המידע נדרשת על ידי רשות מוסמכת.

12.3. במקרה של מחלוקת כלשהי, או כל הליך משפטי או מעין משפטי בין הגולש לבין המפעיל ו/או גורם מסחרי.

12.4. במקרה שהמפעיל סבור, לפי שיקול דעתו הבלעדי, שבהעברת המידע יש כדי למנוע פגיעה חמורה באחד או יותר מאלה: בגולש, בחייו, בבריאותו, ברכושו, או כל נזק לצד ג’ כלשהו.

12.5. כאשר המידע נדרש לשם השלמת התקשרות עסקית שנעשתה במסגרת האתר, לרבות פרטי כרטיס אשראי ופרטי בנק.

12.6. במקרה שהפעילות של המפעיל ו/או של האתר תעבור לגורם אחר, המפעיל יהיה רשאי לספק את כל המידע שברשותו לגורם שיפעיל את האתר, ובלבד שהגורם יקבל על עצמו את ההוראות שבהצהרת פרטיות זו.

13. מובהר, כי החריגים הנ”ל לשמירת המידע אינם מטילים על המפעיל חובה כלשהי לדווח ו/או להעביר מידע למאן דהוא, ולא תהיה לכל אדם ו/או תאגיד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעיל בנוגע למסירת ו/או לאי מסירת המידע ו/או לתוצאות מסירה ו/או אי מסירה כאמור.

 

בדיקת זכאות ללקוחות חדשים
25
שנות ניסיון
מייצגים מורשים במס הכנסה וביטוח לאומי

מס’ מייצג
311191100
רשות המיסים המוסד לביטוח לאומי
מייצגים מורשים במס הכנסה