תקנון אתר

גולשים יקרים!

ברוכים הבאים לאתר “wintax.co.il”. באתר תוכלו לקבל מידע על החזרי מס, פיננסים ונושאים נלווים.

תקנון זה חל על כל המשתמשים באתר והוא הסכם מחייב בינינו לבינכם. שימוש באתר מהווה הסכמה לאמור בתקנון.

אתם רשאים להשאיר באתר פרטי ודרכי יצירת קשר. אתם מאשרים לנו ו/או לצד ג’ להשתמש במידע זה כדי לשלוח אליכם דבר פרסומת ו/או חומר שיווקי בכל עניין ובכל אחת מדרכי ההתקשרות הנ”ל, כולל בדואר אלקטרוני, בטלפון, בהודעת סמס, בווטסאפ ובכל אמצעי תקשורת אחר. ההסכמה תעמוד בתוקף עד שתודיעו לנו על ביטולה. ניתן ליצור עמנו קשר -> wintax.co.il/contacts/.

הצהרת הפרטיות שנמצאת -> כאן מהווה חלק בלתי נפרד לכל דבר ועניין מהתקנון.

אם אינכם מסכימים לחלק כלשהו בתקנון זה נבקש מכם שלא להשתמש באתר.

הפרת הוראות התקנון ו/או הדין, לפי העניין, עלולה לגרום לחסימת הגישה לאתר, וזאת בנוסף לכל זכות אחרת על פי כל דין שיש לנו.

אנו עושים את מירב המאמצים ומשקיעים משאבים ניכרים כדי להביא לכם אתר איכותי, שימושי ועדכני. יחד עם זאת, אנו לא חפים מטעויות ומשגיאות.

אם נתקלתם בבעיה כלשהי, בטעות או בשגיאה, או סתם יש לכם שאלה או הערה, אל נא תהססו ליצור עמנו קשר למייל: [email protected]. אנו מבטיחים להתייחס לכל פנייה שלכם במלוא הרצינות.

גלישה נעימה!

 

הגדרות של מונחים בתקנון

 1. בנוסף לכל הגדרה אחרת בתקנון זה, יחולו ההגדרות הבאות:

גולש” – כל גורם הגולש באתר.

גורם טכני חיצוני” – כל גורם המספק לווינטקס מוצרי ו/או שירותי חומרה ו/או תוכנה ו/או סוכן חכם ו/או אחסון אתרים ו/או עיצוב בקשר עם האתר.

ווינטקס” – חב’ ווינטקס פיננסים בע”מ, ח”פ 516278454, לרבות עובדיה ו/או בעליה ו/או גופים קשורים.

מדור” – חלק באתר המיועד לעניין מסויים. במדור יכולים להיות תתי מדורים. אלא אם נאמר במפורש אחרת, כל התייחסות בתקנון זה ל”אתר”, תכלול גם כל מדור ותת מדור בו.

ספק חיצוני“- כל גורם שאינו ווינטקס, אשר מפרסם ו/או מספק מוצרים/שירותים באמצעות האתר ו/או בקשר עם האתר.

שימוש באתר” – שימוש באתר כולו ו/או חלקו.

תוכן” או “תכנים” – כל מידע מכל סוג שהוא ובכל פורמט המופיע באתר, לרבות אם מקורם ו/או הועלו לאתר על ידי גולש, וכן מאמרים, חוות דעת ו/או ביקורות, אם יופיעו באתר.

 

מבוא ופרשנות

 1. האמור במבוא ובהקדמה שלפניו הם חלק בלתי נפרד מהתקנון.
 2. השימוש בלשון זכר או בלשון רבים הינם מטעמי נוחות בלבד.
 3. כותרות הפרקים הינן לנוחות בלבד, ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפרשנות.
 4. במקרה של אי בהירות ו/או פרשנות, האמור לא יפורש נגד המנסח.
 5. השימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש לאמור בתקנון.
 6. בחלק מהמדורים יכולים להופיע תנאי שימוש פרטניים (ולעיתים יכולים להופיע תנאי שימוש פרטניים גם בתתי מדורים). תנאי שימוש פרטניים כאמור יחולו יחד ובמקביל להוראות תקנון זה. במקרה של סתירה, יגבר האמור בתנאי השימוש הפרטניים.
 7. במקרה בו יקבע על ידי רשות חוקית מוסמכת, כי חלק כלשהו מהאמור בטל ו/או אינו חוקי, לא יהיה בכך כדי לגרוע מיתר ההוראות, ויראו בחלק הבטל/שאינו חוקי כאילו הוחלף בתנאי תקף אחר הקרוב ביותר בתוכנו לזה המקורי.

 

ביצוע שינויים בתקנון

 1. ווינטקס רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתקנון ו/או בחלקו.
 • הוראות תקנון ששונו ו/או תוקנו יפורסמו באתר וכן תופיע הודעה כי בוצע שינוי, והם ויחייבו מרגע פרסומם. מבלי לגרוע מהאמור, מומלץ לגולשים לעיין באופן תקופתי בהוראות התקנון.

 

אחריות הגולש, הגולש הנבון וגלישה חכמה

 • השימוש באתר ו/או ההסתמכות על תכניו הם באחריותו המלאה והבלעדית של הגולש. בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר לבין האמור בפרסום רשמי של רשות מוסמכת, ייגבר האמור בפרסום הרשמי.
 • ווינטקס לא תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לגולש ו/או לצדדים ג’ כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו.

 

שימושים מותרים ואסורים באתר

 • אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לסחור בחלקים כלשהם מהאתר ו/או בתכנים המופיעים בו, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מווינטקס.
 • למעט אם התקבלה רשות מפורשות ובכתב מווינטקס, חל איסור לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו שלא במסגרת האתר גופו, ובכלל זה חל איסור לבצע קישור כלשהו לאתר ו/או לתכניו מכל אתר אינטרנט אחר ו/או בדרך של הצגתו ב- FRAMES ו/או בדרך של כניסה כלשהי לאתר שלא דרך עמוד הבית שלו ו/או בכל דרך הצגה המשנה את עיצוב ו/או את תכניו של האתר.
 • אין להפעיל על האתר ו/או על תכניו תוכנות ו/או מנגנונים לכריית מידע ולהעתקה של תכנים, לרבות ROBOTS ו- CRAWLERS.
 • חל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או באיזה מחלקיו שימוש אשר נוגד את דיני מדינת ישראל ו/או כל דין אחר (פלילי ו/או אזרחי), ו/או הפוגע פגיעה כלשהי בכל צד ג’.

 

אחריות מוגבלת של ווינטקס בנוגע לאתר

 • האתר והתכנים שבו מוצעים כפי שהם (AS IS).
 • תכנים המופיעים באתר, לרבות מאמרים, אינם מהווים המלצה ו/או חוות דעת מקצועית ו/או ייעוץ (לרבות לא להשקעת כספים), והם מיועדים להעשרה בלבד. המסתמך על המאמרים ו/או על ההמלצות באתר עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.
 • באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראלים או זרים, וכן פרסומים לטובין ו/או לשירותים המסופקים על ידי ספקים חיצוניים. ווינטקס אינה אחראית על אתרים אחרים וכן לא על ספקים חיצוניים באופן כלשהו, לרבות לא לפרטים לגביהם ו/או לכל פרסום מטעמם ו/או בקשר אליהם. ככל שאתרים אחרים ו/או ספקים חיצוניים מפרסמים טובין ו/או שירותים באופן כלשהו, הרי שווינטקס אינה מתחייבת ואף לא תהא אחראי כלפי גולשי האתר בכל הנוגע לדיוק, לאמינות, לטיב, לאיכות, לאמיתות, להתאמה, לרמה, לשלמות ו/או לכל היבט אחר של איזה מהנ”ל.
 • הימצאות קישורים לאתרים אחרים ופרסומים של ספקים חיצוניים אינה מהווה המלצה לבקר באיזה מהם ו/או להשתמש בשירותיהם ו/או לרכוש טובין ו/או שירותים, והכל אלא אם נאמר במפורש אחרת.
 • ווינטקס מצהירה, כי לא נקטה בצעדים לבדוק את נכונות או מהימנות התכנים הכלולים באתרים האחרים הנ”ל, או את השירותים ו/או הטובין ו/או המוצרים המוצעים בפרסומים כאמור ו/או דרך אתרים כאמור, או את התאמתם לגולשים כאלה או אחרים.
 • ווינטקס לא תהיה צד ולא תישא באחריות כלשהי לכל התקשרות ו/או עסקה בין גולש לבין ספק חיצוני.
 • ווינטקס רשאית, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את האתר, שירותיו – כולם או חלקם – לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים (לרבות של גולשים), שעות פעילות, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לאתר ולשירותיו. בכל מקרה, ווינטקס לא תישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור.
 • ווינטקס יוכלה להציע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, פעילויות ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים מיוחדים או שונים שיובאו לידיעת הגולשים או חלק מהם. מובהר בזאת, כי השתתפות בפעילויות ו/או חשיפה לתכנים המיוחדים האמורים תחשבנה כהסכמה לתנאים המיוחדים, אשר יפורטו ככל הניתן בסמוך לכל פעילות מיוחדת שכזו.
 • לשם הפעלת האתר ואספקת שירותי האתר, ווינטקס נעזרת בגורמים טכניים חיצוניים ומשתמש באמצעים טכנולוגיים שונים. אף כי ווינטקס משתדלת להתקשר עם גורמים טכניים מקצועיים ואמינים, ולהשתמש באמצעים טכנולוגיים סבירים להפעלת האתר, הרי שבכל מקרה ווינטקס לא תהיה אחראית לטיב, לתדירות, לרצף, לאיכות, לאמיתות, להתאמה, לשלמות, לרמת שירותים, לאספקה, למשלוח, למחירים, לרמת ציוד, ולכל כשל אפשרי ו/או לכל היבט אחר בנוגע לגורם טכני חיצוני ו/או לתוצאותיו ו/או לאמצעים טכנולוגיים כלשהם.
 • ווינטקס רשאית לשנות את זהות הגורמים הטכניים המקצועיים ו/או את האמצעים הטכנולוגיים מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש.
 • אם בשל הפסקת ההתקשרות של ווינטקס עם גורם טכני חיצוני ו/או בשל הפסקת שימוש באמצעי טכני כלשהו לא תוכל ווינטקס לספק את שירותי האתר – כולם או חלקם – תהיה ווינטקס רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הגולשים המשתמשים באותו שירות או להפסיק את אספקת השירות.
 • למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי ווינטקס נוקטת בצעדים סבירים על מנת לאבטח את האתר ולהבטיח את פעילותו התקינה, אך בכל מקרה ווינטקס לא תהיה אחראית לכל הפסקה, האטה, אובדן מידע, גניבת מידע, נזק למחשב, נזק לתשתית, הפרעה, וירוס, סוס טרויאני, תוכנה מזיקה, פרצה, תקלה, כשל חומרה ו/או תוכנה ו/או קווי תקשורת, או פגם כלשהו באבטחה, תהא סיבתם אשר תהא (להלן – “כשל אפשרי“), ככל שיגרמו לגולשים לרבות נזקיהם ו/או הוצאותיהם. השימוש באתר ובשירותיו נעשה על אחריותם הבלעדית של הגולשים.

 

זכויות קניין רוחני באתר ובעלות של ווינטקס על תכנים באתר

 • כל הזכויות באתר, לרבות הזכויות בתכנים, במאמרים ובהמלצות באתר הן של ווינטקס בלבד, וחל איסור לעשות בהם שימוש מכל מין וסוג ללא קבלת רשות מווינטקס וכן ללא מתן קרדיט הולם וראוי.
 • אם יתאפשר לגולש להעלות תוכן לאתר, הרי שהגולש מעביר לווינטקס באופן בלתי חוזר, ללא תמורה, ללא הגבלת זמן, ללא הגבלת מקום, ללא הגבלת היקף שימוש, וללא כל תנאי אחר, את כל הזכויות הקנייניות בתוכן של גולש, והכל ללא הגבלת זמן ו/או מקום. כמו כן, הגולש מצהיר ומאשר כי אין לו, לא תהיה לו והוא מוותר מראש, באופן מלא ובלתי חוזר על כל זכות לקרדיט ו/או לשלמות היצירה בכל הנוגע לתוכן של גולש, ואין הוא דורש תמורה כלשהי בגין כך.
 • ווינטקס רשאית לנהוג בתכנים הנ”ל מנהג בעלים, בארץ ובחו”ל, ללא הגבלה ו/או תמורה לגולש.
 • ככל שיתאפשר לגולש לעלות תוכן לאתר – חל איסור להעלות תוכן שהגולש אינו בעל מלוא הזכויות בו.

 

התחייבויות והצהרות הגולש

 • כל מידע שהגולש ימסור לצורך התקשרות עם ווינטקס יהיה נכון, מדוייק, מלא, תואם את המציאות ואינו מטעה. הגולש יעדכן את ווינטקס בכל מקרה של שינוי בכל מידע רלבנטי אחר על ואודות הגולש.
 • אם וככל שהגולש נרשם לשירותי האתר באמצעות צד ג’ – כגון Facebook ו/או Google – הוא מסכים שבסמוך לתכנים שפרסם יופיע קישור לפרופיל שלו ב- Facebook ו/או ב- Google ו/או בכל רשת חברתית אחרת עליה ווינטקס תחליט מעת לעת.
 • הגולש ישמור בסודיות סיסמתו, ככל שתימסר לו, וישא באחריות לכל שימוש אשר יעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור. ווינטקס לא תישא באחריות כלשהי לנזקים אשר יגרמו כתוצאה משימוש לא מאושר.

 

מכירת שטחי פרסום

 • ווינטקס רשאית להציע מעת לעת כחלק משירותי האתר, בתמורה ו/או ללא תמורה, שטחי פרסום באתר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ווינטקס ובתנאים שיקבע מעת לעת.

 

תיקון הפרה

 • ווינטקס מצהירה בזאת, כי היא עושה מאמץ לפעול בהתאם להוראות כל דין.
 • יחד עם זאת, אם וככל שיתברר שמעשי ו/או מחדלי ווינטקס אינם עולים בקנה אחד עם הוראות כל דין כאמור ו/או עם האמור בתקנון, הגולש יודיע על כך לווינטקס לאלתר ובכתב, ויתן לווינטקס 14 ימי עבודה לפחות לתקן את ההפרה. דרכי יצירת קשר עם ווינטקס מפורטים בעמוד יצירת קשר -> כאן.
 • הגולש מוותר על כל סעד המגיע לו בגין הפרה כלשהי מצד ווינטקס, אלא אם ווינטקס לא תיקנה את ההפרה בתוך 14 ימי עבודה מהמועד שקיבלה הודעה בפועל ובכתב על ההפרה.

 

פיצוי לווינטקס בשל הפרות

 • הגולש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את ווינטקס מיד עם דרישה ראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, פגיעה בשם טוב, פגיעה במוניטין, תשלום והוצאה שיגרמו לווינטקס בקשר לגלישה באתר ו/או לשימוש של הגולש בשירותי האתר ו/או בקשר להפרת האמור בתקנון, לרבות הוצאות משפטית, שכ”ט עו”ד וקנסות, והכל בתוספת ריבית והצמדה כדין. למען הסר ספק, האמור בסעיף זה חל גם על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד ג’ כנגד ווינטקס.
 • התחייבויות הגולש לפצות ולשפות את ווינטקס כאמור בתקנון זה ישארו בתוקפן גם לאחר סיום הגלישה ו/או סיום השימוש באתר, ובלבד שעילת הפיצוי ו/או השיפוי קשורה לגלישה באתר ו/או לשימוש באתר.

 

שונות וסמכות שיפוט

 • ווינטקס בלבד רשאית להמחות, להעביר או לשעבד את ו/או את התחייבויותיה לכל צד ג’ לפי בחירתה וללא כל צורך בקבלת הסכמת הגולש, מראש ו/או בדיעבד. ככל שווינטקס תעשה כאמור, לא יהיה בכך לפגוע בזכויות הגולש.
 • לבית משפט השלום בבת-ים או לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד, לפי העניין, תהא סמכות שיפוט בלעדית בנוגע לתקנון ולכל סכסוך הנובע או הקשור בשימוש באתר ו/או בהתקשרות בין הצדדים. על הנ”ל יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 • התקנון על כל חלקיו, ממצה את ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים בכל הנוגע לשימוש באתר זה.
 • שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של ווינטקס במימוש זכויותיה על פי התקנון לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.
 • ווינטקס רשאית לשלוח הודעות שונות לגולש באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירתה: (1) באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר; (2) באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של הגולש כפי שנמסרה על ידו; (3) שיחת טלפון; (4) הודעת SMS; (5) הודעת פקס; (6) מכתב בדואר רשום.
 • כל ההודעות שישלחו לווינטקס יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל (ובתנאי שבידי הגולש מצויה אסמכתא על הקבלה בפועל). במקרה של הודעות שישלחו לגולש באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה.
 • הודעות לווינטקס ניתן להעביר לפי הכתובות המפורטות בעמוד צור קשר -> כאן.
בדיקת זכאות ללקוחות חדשים
25
שנות ניסיון
מייצגים מורשים במס הכנסה וביטוח לאומי

מס’ מייצג
311191100
רשות המיסים המוסד לביטוח לאומי
מייצגים מורשים במס הכנסה